Sähköntuotanto Suomessa

Sähköä tuotetaan Suomessa monella tavalla. Mitä tuotantotapoja on käytössä ja millaisella menetelmällä tuotettu sähkö omaan sähkösopimukseen kannattaa valita?

Kilpailuta sähkön hinta hetkessä!

 • Nopea vertailu
 • Sähköä kaikkialle Suomeen
 • Löydä halvin sähkön hinta

Kilpailuta sähköyhtiöt

Sähkön hinnoissa on paljon eroja. Kilpailuta tästä sopimuksesi löytääksesi halvimman vaihtoehdon!

Miten sähköä tuotetaan?

Sähköä on mahdollista tuottaa useilla eri tavoilla. Tällä hetkellä Suomessa yleisin tapa tuottaa sähkö on ydinvoima, mutta myös uusiutuvan energian käyttäminen on yleistymässä. Suomen sähköistyessä yhä enemmän, sähkön kysyntä kasvaa ja sitä pyritään tuottamaan ympäristöystävällisemmillä tavoilla.

Yleisimpiin sähköntuotantomenetelmiin kuuluvat jonkin polttoaineen polttaminen sekä liike-energian hyödyntäminen energian tuottamiseksi ja muuntamiseksi sähköksi. Enimmäkseen energia on Suomessa nykyään hiilidioksidipäästötöntä.

Nykyään suurin osa sähköyhtiöistä antaa asiakkaan valita oman sähkön tuotantotavan. Tällaisessa tilanteessa sähköyhtiön on joko ostettava tai tuotettava sähköä vähintään se määrä, mitä jokaisella tuotantotavalla tuotettua sähköä myydään kuluttajalle.

Halvimman sähkösopimuksen valinta ei aina ole ympäristöystävällisin vaihtoehto, mutta erot CO2-vapaan ja päästöjä aiheuttavan sähkön välillä ovat nykyään yleensä pieniä.

Sähköntuotanto

Kotimaan sähkön tuotanto

Suomessa sähköä tuotetaan monella tavalla. Suomi on jo siirtynyt monilta osin hiilidioksidivapaisiin tuotantomenetelmiin, ja Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvillakin tuotettiin jo 52 % kaikesta sähköstä. Yksittäinen suurin tuotantomenetelmä Suomessa on tällä hetkellä ydinvoima. Olkiluoto 3 voi entisestään lisätä sen osuutta, ja pienenetää riippuvuutta ulkomaisesta sähköstä.

Keräsimme tietoa sähköntuotannosta Suomessa. Lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen tilastoja.

Ydinvoima – 34%

Ydinvoimaa saadaan uraanista. Sähköä saadaan tuotettua uraanine halkeamisesta vapautuvasta energiasta. Tämä vapautunut energia tuottaa lämpöä, joka käytetään veden lämmittämiseen suuressa kattilassa. Vesi kiehuu, josta syntyy vesihöyryä, joka pyörittää kattilan yläpuolella olevaa turbiinia. Prosessi jatkuu tämän jälkeen samalla tavalla kuin vesivoimalassa: turbiini pyörittää magneettia, joka tuottaa sähkövirtaa, mikä viedään sähköverkkojen kautta suomalaisiin koteihin.

Ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä, sillä ydinvoimaloista tupruttava savu on vain vesihöyryä. Hiilidioksidipäästöjä ei synny, joten ilmastomme kiittää. Ydinvoima on myös kaikin puolin luotettava tapa tuottaa sähköä.

Toisaalta ydinvoiman käyttämiseen liittyy myös huonoja puolia. Ydinvoimalat tuottavat ydinjätettä, joka säilytetään tällä hetkellä voimaloiden väliaikaisissa tiloissa. Suomeen on suunniteltu ydinjätteen loppusijoituspaikkaa, sillä Suomen kallioperä on vanhaa eivätkä mannerlaatat juuri liiku. Ydinjäte saisi siis olla rauhassa käytännössä hamaan tulevaisuuteen saakka.

Toinen haittapuoli on se, että uraanin louhiminen on kallista. Lisäksi monet maat ovat haluttomia myymään omistamaansa uraania, sillä uraani on hyvin rajallinen luonnonvara. 

Hyvää

 • Ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä
 • Luotettava tuotantomenetelmä
 • Nykyaikaiset ydinvoimalat ovat turvallisia

Huonoa

 • Ydinjätettä on vaikea säilyttää
 • Uraanin louhiminen on kallista
 • Uraani on rajallinen luonnonvara

Lauhdevoima ja sähkön + lämmön yhteistuotanto – 30 %

Sähköä tuotetaan myös lämpönergiasta lauhdevoiman avulla. Polttoaineena käytetään usein biomassaa, jolla tarkoitetaan esimerkiksi puuta tai hakkuujätettä, jota poltetaan energian saamiseksi. Sitä voidaan käyttää myös laitoksissa, joissa tuotetaan sekä lämpöä että sähköä. Kun biomassaa poltetaan, poltosta syntyy hiilidioksidia. Hiilidioksidi on toisaalta hyväksi uuden puuston kasvamisen kannalta. Biomassan käyttöä on vaikea lisätä siksi, että se vaatii paljon polttoainemäärää.

Lauhdevoimaksi lasketaan myös esimerkiksi kivihiilen avulla tuotettava sähkö. Tällaisia voimalaitoksia on Suomessa vähän, mutta esimerkiksi varavoimaloissa voidaan käyttää kivihiiltä, jos sähkön tarve kasvaa kovaksi vaikka kylmän talven johdosta.

Hyvää

 • Voidaan hyödyntää esimerkiksi jätteenpoltossa
 • Helposti saatavilla

Huonoa

 • Biomassan käyttöä on vaikea kasvattaa suuren polttoainemäärän takia
 • Aiheuttaa polttotuotteesta riippuen hiilidioksidipäästöjä

Vesivoima – 23 %

Vesivoimalla sähköä tuotetaan Suomessa noin 23 %. Vesivoimalla tuotettu sähkö perustuu veden liikkeeseen: sähkön tuottamista varten on rakennettu vesivoimaloita, joissa vesi pysyy koko ajan liikkeessä ja joissa liike valjastetaan sähkön tuotantoon. Nykyään vesivoimaloissa hyödynnetään sähkömagnetismia sähkön tuottamiseen. 

Yleisesti ottaen vesivoimaloita on kahdenlaisia: joen varrella sijaitsevia voimaloita ja patoja. Joenvarsivoimalat ovat yleensä verrattain pieniä ja sähköntuotannon määrä perustuu siihen, kuinka paljon joki virtaa. Padoissa sen sijaan vesi johdetaan padon läpi turbiineihin, jolloin padon alajuoksulla on vähemmän vettä, mutta sähköä voidaan tuottaa jopa miljoonille ihmisille.

Vesivoima on sekä ympäristöystävällinen että luotettava tapa tuottaa sähköä. Vesivoimalla tuotettu sähkö on myös uusiutuvaa, mikä on hyväksi maapallollemme. Haitat liittyvät lähinnä padon infrastruktuuriin, sillä patojen rakentamiseen tarvitaan paljon sementtiä, jonka tuottaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Pato voi myös muuttaa jonkin verran lähiympäristöä ja aiheuttaa haittaa eläinten elinympäristössä. Usein myös ihmiset muuttavat pois patojen lähettyviltä. 

Hyvää

 • Ympäristöystävällinen tuotantotapa
 • Uusiutuva energia
 • Hyvä saatavuus Suomessa

Huonoa

 • Padot voivat aiheuttaa haittaa eläinten ja ihmisten elinympäristölle

Tuulivoima – 12 %

Tuulivoimalla Suomessa sähköä tuotetaan noin 12 prosentin edestä. Energiaa napataan tuulesta ja se muutetaan liikkeeksi, josta saadaan sähköä. Tuulivoima, kuten myös vesivoima, hyödyntää sähkömagnetismia.

Tuulivoima on yksi parhaista tavoista tuottaa sähköä. Se on valtava ja uusiutuva luonnonvara ja tuuli voi tuottaa yhden vuorokauden aikana jopa 35 kertaa yhtä paljon energiaa kuin mitä ihmiset käyttävät päivän aikana. Tuulivoimasta ei myöskään synny lainkaan päästöjä, mikä on ympäristön kannalta erinomainen asia.

Hyvää

 • Täysin puhdas ja uusiutuva luonnonvara
 • Tehokas tapa tuottaa sähköä
 • Aina saatavilla

Huonoa

 • Monet sanovat tuulivoimaloiden pilaavan maisema-arvoa

Aurinkovoima – 0,3 %

Tällä hetkellä Suomessa aurinkovoimalla tuotetaan vain noin 0,3 % sähköstä. Aurinkovoimassa säteilyenergiaa muunnetaan sähköksi tai lämmöksi. Suomessa aurinkovoimalla tuotettua sähköä on saatavilla paremmin kesällä kuin talvella.

Aurinkoenergia on täysin päästötöntä ja jatkuvasti uusiutuvaa. Se on myös meluton ja huomaamaton tapa tuottaa sähköä, sillä aurinkokennoja voi asentaa esimerkiksi oman kodin tai kesämökin katolle. 

Aurinkoenergiaa on mahdollista ostaa tiettyjen sähköyhtiöiden kautta. Lisäksi se on yksi parhaista vaihtoehdoista kotitalouksille itse tuottaa sähköä. Alkuinvestointi voi kuitenkin olla iso.

Hyvää

 • Puhdas ja uusiutuva tapa tuottaa sähköä
 • Huomaamaton ja meluton
 • Aurinkopaneelit voidaan asentaa esimerkiksi oman kodin tai kesämökin katolle

Huonoa

 • Alkuinvestointi voi olla lompakolle raskas
 • Suomessa huonommat olosuhteet kuin monessa muussa maassa

Turve – vähäisiä määriä

Turvetta voidaan käyttää sekä lämmön että sähkön tuottamiseen. Turve on kotimainen tapa tuottaa sähköä, mikä vähentää tuontiriippuvuutta ja luo työpaikkoja suomalaisille. Toisaalta turve on ilmastovaikutukseltaan samassa kategoriassa kuin kivihiili, jonka lisäksi turvetta syntyy soilla hyvin hitaasti ja se on hitaasti uusiutuva luonnonvara.

Turveen tuotantoa on Suomessa ajettu alas, mutta viime aikoina energiaomavaraisuuden nostamiseksi sen laajemmasta käyttöönotosta on käyty joitakin keskusteluja.

Hyvää

 • Kotimainen tuotantotapa
 • Luo työpaikkoja
 • Voidaan käyttää lämmön ja sähkön tuotantoon

Huonoa

 • Uusiutuu hitaasti
 • Poltto aiheuttaa hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä

Sähkön tuonti ulkomailta

Sähköä tuodaan Suomeen paljon myös ulkomailta. Yhteensä ulkomaantuonti on noin 18 % sähkön kokonaiskäytöstä. Sähköntuotanto olisi hyvä saada Suomessa vielä isommaksi, jotta ulkomaan tuontia voitaisiin vielä vähentää.

Ulkomailta tuodaan sähköä monessa muodossa. Näistä fossiilisia vaihtoehtoja ovat seuraavaksi esitellyt kivihiili ja maakaasu.

Kivihiili

Kivihiili on maailmalla kaikista eniten käytetty polttoaine sähköntuotannossa. Suomessa sen käyttöä on kuitenkin vähennetty roimasti. Sen saatavuus on hyvä ja hintakin kohdillaan, mutta kivihiilen polttaminen aiheuttaa paljon sekä hiilidioksidi- että pienhiukkaspäästöjä.

Hyvää

 • Luotettava sähkön tuotantomuoto
 • Hyvä saatavuus
 • Edullinen hinta

Huonoa

 • Aiheuttaa sekä hiilidioksidi- että pienhiukkaspäästöjä
 • Uusiutumaton energialähde

Maakaasu

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, jonka poltosta ei aiheudu rikkidioksidi-, hiukkas- ja raskasmetallipäästöjä. Maakaasun polttamisesta tosin aiheutuu kasvihuonekaasuja, joka on huono asia ilmaston kannalta ja edistää kasvihuoneilmiötä.

Maakaasua on tuotu Suomeen yleensä varsin vähäisiä määriä, joten Venäjän kaasuhanojen sulkeminen ei ole suoraan vaikuttanut Suomeen. Muualla Euroopassa maakaasu on kuitenkin ollut todella merkittävä sähkön lähde.

Hyvää

 • Aiheuttaa vähemmän haittoja kuin esimerkiksi kivihiili

Huonoa

 • Lisää riippuvuutta Venäjän sähköntuotantoon
 • Aiheuttaa kasvihuonekaasuja

Uusiutuvat

Ulkomailta tuodaan myös uusiutuvilla tuotantomenetelmillä tuotettua sähköä. Sähköä tuodaan esimerkiksi Ruotsin tuulivoimaloista.

Sähkön siirtoon ulkomailta vaikuttaa aina sen hetkinen markkinatilanne ja tuotantotahti. Tuulisina päivinä sähköä saatetaan esimerkiksi tuoda enemmän tuulivoimaloista ulkomailta.

Valitse sähkön tuotantotapa sähkösopimuksen solmimisen yhteydessä

Kun kilpailutat sähkösopimuksia ja solmit uutta sopimusta omaan kotiin tai kesämökille, voit yleensä valita itse sähkön tuotantotavan. Jotkut tuotantotavat ovat kalliimpia kuin toiset, joten asiakkaan tulee itse miettiä, haluaako hän valita edullisen vai ympäristöystävällisen vaihtoehdon. 

Usein sähkösopimusta tehdessä uusiutuvat energianlähteet ovat saatavilla lisäpalveluna. Osa sähköyhtiöistä myy kuitenkin ainoastaan nimenomaan vihreää sähköä.

Kilpailuta sähkö: me näytämme aina selkeästi myös sähköntuotantotavat

Kun kilpailutat sähkösopimukset meidän kauttamme, näet selkeästi käytetyn tuotantotavan tarjouksen yhteydessä. Kilpailutuksen ja vertailun aikana saat eteesi niin sähkösopimuksen sopimustyypin, voimassaoloajan, kWh-hinnan kuin sähkön tuotantotavan, jotta sinun on helpompi valita sellainen sopimus, joka sopii omaan tarpeeseesi.

Kilpailuta sähkösopimukset meidän kauttamme ja valitse vaihtoehto, joka sopii omaan kotiisi.

Kilpailuta sähköyhtiöt

Sähkön hinnoissa on paljon eroja. Kilpailuta tästä sopimuksesi löytääksesi halvimman vaihtoehdon!

Usein kysytyt kysymykset

Scroll to Top